Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van het Skincare Centre


Artikel 1. Toepasselijkheid


 

Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden, eventuele adviezen, waaronder tevens begrepen toekomstige rechtsbetrekkingen, verricht door of met Uncover Skincare B.V. (hierna: Uncover Skincare) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Afwijkingen en aanvullingen op deze Voorwaarden moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer


 

Uncover Skincare B.V.
Koningin Emmaplein 7, 3016 AA Rotterdam, Nederland
Telefoonnummer: 010 – 4363 276; ma t/m vrij 09:00 – 17:00
E-mailadres: [email protected] 
KvK-nummer: 17230127
BTW-identificatienummer: NL819719821B01

 

U kunt eventuele geschillen ook eerst online voorleggen aan een Nederlands geschillenorgaan via het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Daarbij kunt u het volgende e-mailadres opgeven waarop wij bereikbaar zijn: [email protected]. Wij zijn echter niet verplicht om aan die wijze van geschillenbeslechting mee te werken.

Artikel 3. Allergie


 

3.1 Hoewel Uncover Skincare de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het ontwikkelen van haar producten, kan er bij het gebruik daarvan helaas in uitzonderlijke gevallen een allergische reactie optreden. Omdat ieder persoon uniek is, kan een allergische reactie niet goed van te voren worden voorspeld. Probeer daarom altijd eerst een klein beetje van een product op een niet zichtbare plek, voordat het product wordt gebruikt. Een vernieuwd of aangepast product moet altijd opnieuw worden getest alvorens het wordt gebruikt. 
3.2 Omdat Uncover Skincare helaas niet kan voorspellen of een allergische reactie optreedt, is zij daar niet verantwoordelijk voor. Bij een allergische reactie kan altijd contact worden opgenomen met Uncover Skincare in geval van vragen.

 

Artikel 4. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomsten


 

4.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Uncover Skincare zijn vrijblijvend (tenzij anders is aangegeven) en Uncover Skincare behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (maar in dat geval heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren).
4.2 Wanneer u een bestelling plaatst via onze website, dan komt de overeenkomst met Uncover Skincare pas tot stand nadat Uncover Skincare de acceptatie (en niet enkel de ontvangst) van de bestelling aan u heeft bevestigd. Uncover Skincare is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Uncover Skincare dit mee binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
4.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Uncover Skincare niet. 
4.4 Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Uncover Skincare onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling en eventueel ook de acceptatie van de bestelling door Uncover Skincare. Zolang de ontvangst niet door Uncover Skincare is bevestigd, kunt u de overeenkomst nog ontbinden.

 

Artikel 5. Prijzen en betalingen


 

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's inclusief BTW.
5.2 Voor administratie- en verzendkosten binnen België brengen wij € 4,95 in rekening, tenzij anders is overeengekomen. Bij een bestelling vanaf € 70,- komen de verzendkosten te vervallen. Voor klanten uit Nederland brengen wij voor administratie- en verzendkosten € 3,95 in rekening. Bij een bestelling vanaf € 70,- komen de verzendkosten te vervallen. 
5.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzend- en administratiekosten, vermeld. Betaling geschiedt op de wijze zoals vermeld op de website. 

 

Artikel 6. Levering


 

6.1 Uncover Skincare bezorgt alleen in Nederland en Belgi&euml tegen genoemde voorwaarden. Zendingen naar andere landen zijn mogelijk.
6.2 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling via DPD of een andere vervoerder naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hier om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht. 
6.3 Levertijden zijn slechts bij benadering en de enkele overschrijding van een toegezegde leverdatum is geen tekortkoming van Uncover Skincare.
6.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, dan geldt de andere leveringstermijn. Een indicatie van de leverdatum of het bezorgmoment geldt niet als het overeenkomen van een afwijkende leveringstermijn.
6.5 Wij zijn gerechtigd in delen te leveren. Wij zullen in dat geval per deellevering het leveringstijdstip opgeven.
6.6 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Artikel 7. Reclames en retourzendingen


 

7.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, hebt u het recht het product binnen 14 (veertien) dagen na aflevering van het product (of indien van toepassing na aflevering van het laatste product) aan Uncover Skincare te retourneren. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening. 
7.2 Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:
(a) het product is gebruikt;
(b) u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;
(c) de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.
7.3 Uncover Skincare zal binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan u terugstorten (afhankelijk van de wijze van betaling kan dat bijvoorbeeld via de creditcardmaatschappij of rechtstreeks). Een terugbetaling vindt altijd plaats onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten voor zover u die kosten voor de retourzending niet zelf heeft voldaan.

 

Artikel 8. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


 

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken voor zover dat nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. De originele verpakking mag niet worden geopend en een aanwezig zegel mag niet worden verbroken, op straffe van verval van het recht om het product te retourneren.

  

Artikel 9. Diversen


 

10.1 Indien u aan Uncover Skincare schriftelijk opgave doet van een adres, is Uncover Skincare gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Uncover Skincare schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Uncover Skincare gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. 
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Uncover Skincare in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Uncover Skincare vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Uncover Skincare geeft geen medisch advies, en diagnosticeert noch behandelt huidproblemen. 
10.5 Uncover Skincare is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 
10.6 Elke week geven we 500 spaarpunten weg, waar je als reviewschrijver kans op maakt. Deze spaarpunten kunnen ingezet worden als korting op de webshop (100 spaarpunten staan gelijk aan 3 euro korting).

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


 

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
11.3 U kunt eventuele geschillen ook eerst online voorleggen aan een Nederlands geschillenorgaan via het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Daarbij kunt u het volgende e-mailadres opgeven waarop wij bereikbaar zijn: [email protected]. Wij zijn echter niet verplicht om aan die wijze van geschillenbeslechting mee te werken.
11.4 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland of in België (afhankelijk van uw woonplaats).

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Uncover Skincare B.V. zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Eindhoven, onder KvK-nummer 17230127.

 

Artikel 11. Formulier voor herroeping 


 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)


Aan: Uncover Skincare B.V.
Koningin Emmaplein 7, 3016 AA, Rotterdam, Nederland
[email protected]
voor Nederland +31 (0)10 – 4363 276, voor Belgi&euml +32 0800 26394

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten:


herroep/herroepen*

Factuurnummer:

Naam consument(en):


Adres consument(en):

Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Reden van retour (optioneel):


Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.Extra informatie met betrekking tot het modelformulier voor herroeping:

Op het moment dat u de overeenkomst wilt herroepen kunt u het ingevulde formulier sturen naar [email protected] of schriftelijk toevoegen aan de retourzending.
Het product dat u wenst te retourneren kunt u als pakketzending terugsturen. Gelieve een briefje met uw naam toevoegen aan het pakket. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening en risico (in geval van beschadigingen gedurende het transport).

Retouradres:
Uncover Skincare B.V.
Koningin Emmaplein 7
3016 AA Rotterdam
Nederland

Het herroepingsrecht komt te vervallen op het moment dat:

• de verpakkingszegel verbroken of beschadigd is;
• het product is gebruikt;
• u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;
• de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Uncover Skincare zal binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan u terugstorten (afhankelijk van de wijze van betaling kan dat bijvoorbeeld via de creditcardmaatschappij of rechtstreeks). Een terugbetaling vindt altijd plaats onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten voor zover u de kosten voor de retourzending niet zelf heeft voldaan.

U vindt alle informatie met betrekking tot de verzendkosten en prijs van de producten terug op onze website en in de factuur na het plaatsen van een bestelling.

Meer informatie over garanties en bestaande service na aankoop kunt u terugvinden in onze algemene voorwaarden en op onze website.